Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att merljus.se lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga av de varor vi säljer. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Kortbetalning

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Vi använder Paypal som betalningsleverantör vilket möjliggör betalning med Visa och MasterCard.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad från förfallodagen. Merljus.se reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Säljföretaget att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Fakturaorder

För att se ytterligare information om fakturaordrar går du vidare till kassan och klickar i faktura som betalsätt. Där kan du sedan trycka dig vidare till ”Villkor för faktura” där du hittar information om betalsättet.

Fraktpriser

För att se fraktpriset för en produkt lägger du den i kundvagnen och går till kassan. Fri frakt över 1500kr.

Leverans och avbeställning

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med köpevillkoren. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller fax.

Ägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Merljus.se egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Merljus.se ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Företaget bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening

I de fall merljus.se ej kan leverera inom en vecka har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta merljus.se via e-post butik@merljus.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Merljus.se förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Merljus.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Vi på Merljus.se erbjuder dock hela 30 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar. Varan ska dock vara utan skador vid retur.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Merljus.se, förslagsvis via e-post på butik@merljus.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Merljus.se för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Merljus.se kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Merljus.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. Utöver lagens krav har vi minst sex månaders garanti på alla våra varor. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Merljus.se kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Merljus.se befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter

Merljus.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt

Merljus.se förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Merljus.se rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Merljus.se skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt